Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž|info@montisprint.cz| +420 730 511 222
Search

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci vad zboží, služeb a provádění záručních a pozáručních oprav Prodávající MONTIS CZ s.r.o., Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž, IČ: 25583395 Zapsaná: C 35764 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Prodávající“).

 1.2. Reklamační řád se vztahuje na veškeré výrobky, zboží a služby (dále též jako „produkty“ nebo jednotlivě „produkt“), zakoupené společností nebo fyzickou osobou – podnikatelem u Prodávajícího (dále jen „Kupující“). 

 1.3. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá

smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.”

Pro vyvrácení pochybností a předcházení vzniku možných kolizí či rozporů se pro účely

smluvního vztahu rozumí podnikatelem každý, který se bude identifikovat vůči prodávajícímu

IČ a pod tímto IČ bude též činit právní jednání.

  1.4. Reklamační řád se vztahuje na všechny obchodní případy uzavřené mezi smluvními stranami v době platnosti a účinnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou mezi stranami smluvně ujednány jiné záruční a reklamační podmínky. V případě, že tento reklamační řád odkazuje na smlouvu, myslí se tím jakákoli smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka produktu, realizovaná mezi smluvními stranami.

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu příslušného produktu, jehož vady jsou reklamovány, případně i záruční list. Reklamace musí být uplatněna písemně a je třeba v ní uvést: 

 1. jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, telefonní spojení, případně e-mailovou adresu,
 2. soupis reklamovaného zboží,
 3. číslo prodejního dokladu vztahující se ke zboží,
 4. datum prodeje,
 5. veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.

  2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci jen na produkt, na který se vztahuje záruka a byl zakoupen u Prodávajícího.

  2.3. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu při jeho převzetí nebo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných po této lhůtě pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době převzetí. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní kupující písemně u prodávajícího nejpozději do 5-ti pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže kupující písemně nepodá zprávu prodávajícímu o skrytých vadách zboží do 5-ti pracovních dnů od jejich zjištění.

 2.4. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

 1. nepředložením dokladů dle bodu 2.1.,
 2. vypršela-li u reklamovaného produktu záruční doba,
 3. porušením ochranných prvků, či záručních pečetí a nálepek nacházejících se na produktu,
 4. mechanickým, chemickým nebo jiným poškozením produktu,
 5. při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben, 
 6. při vadě vzniklé neodbornou montáží nebo manipulací.

  2.5. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny Prodávajícího nebo zanedbáním nutné údržby zboží.

  2.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  2.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit vady zboží dodáním jiného náhradního zboží (se srovnatelnými technickými parametry) za zboží vadné.

3. DÉLKA ZÁRUKY

3.1. Prodávající poskytuje na produkty záruku 12 měsíců, není-li pro konkrétní případy sjednána jiná délka záruční doby.

3.2. Záruční doba pro opravy je 12 měsíců od převzetí opravené věci

3.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou je produkt v záruční opravě.

4. CENA ZÁRUČNÍCH A MIMO ZÁRUČNÍCH OPRAV

4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

4.2. V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré vícenáklady spojené s vyřízením neoprávněné reklamace (např. testování produktu, posouzení znalcem, doprava produktu k zákazníkovi, demontáž a montáž aj.).

4.3. U mimo záručních oprav je cena určována dohodou

5. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

  5.2. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou zboží v dohodnutém termínu, příp. slevou z kupní ceny a to dle volby prodávajícího.

  5.3. Reklamace se vyřizuje výhradně v provozovně Montis CZ s.r.o., Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace nese kupující. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka, nebo produkty, které jsou zabudovány jako součásti určitých ucelených systémů.

  5.4. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí zákazníkovi na základě čísla reklamačního protokolu pověřený pracovník Prodávajícího.

  5.5. Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady Prodávajícího (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s příslušným pracovníkem Prodávajícího.

  5.6. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6. ÚČINNOST

6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne  1.3.2022

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci vad zboží, služeb a provádění záručních a pozáručních oprav společností MONTIS CZ s.r.o., Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž, IČ: 25583395 Zapsaná: C 35764 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Prodávající“).  

1.2. Reklamační řád se vztahuje na veškeré výrobky, zboží a služby (dále též jako „produkty“ nebo jednotlivě „produkt“), zakoupené spotřebitelem u Společnosti.

1.3. Spotřebitelem je pro účely tohoto Reklamačního řádu fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy, na jejímž základě se poskytuje služba nebo prodej zboží či výrobku, nepoužívá zboží nebo nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dále označen jako „Kupující“

1.4. Reklamační řád se vztahuje na všechny obchodní případy uzavřené mezi smluvními stranami v době platnosti a účinnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou mezi stranami smluvně ujednány jiné záruční a reklamační podmínky. V případě, že tento reklamační řád odkazuje na smlouvu, myslí se tím jakákoli smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka produktu, realizovaná mezi smluvními stranami.

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 2.1. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu příslušného produktu, jehož vady jsou reklamovány, případně i záruční list nebo jinak prokázat, že produkt zakoupil u Prodávajícího. Reklamace doporučujeme uplatnit písemně a je třeba v ní uvést:

 1. jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, telefonní spojení, případně e-mailovou adresu
 2. soupis reklamovaného zboží,
 3. číslo prodejního dokladu vztahující se ke zboží,
 4. datum prodeje,
 5. veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace
 6. požadovaný způsob vyřízení reklamace

  2.2.Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu při jeho převzetí nebo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Kupující v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění má zejména právo:

 1. na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
 2. na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.
 3. na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 4. na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.
 5. na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

  2.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

  2.4. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

 1. nepředložením dokladu dle bodu 2.1., nebo neprokázáním nákupu zboží u společnosti,
 2. vypršela-li u reklamovaného produktu záruční doba, porušením ochranných prvků, či záručních pečetí a nálepek nacházejících se na produktu,
 3. mechanickým nebo jiným poškozením produktu při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben, testován, či jeho neodbornou montáží nebo manipulací.

  2.5. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny Prodávajícího nebo zanedbáním nutné údržby zboží.

  2.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  2.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3. DÉLKA ZÁRUKY

3.1. Prodávající poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy sjednána jiná délka záruční doby.

3.2. Záruční doba pro opravy je 12 měsíců od převzetí opravené věci

3.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou je produkt v záruční opravě.

4. CENA ZÁRUČNÍCH A MIMO ZÁRUČNÍCH OPRAV

  4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

  4.2. V případě reklamace budou zákazníkovi účtovány náklady spojené s dopravou produktu a případná demontáž a montáž.

  4.3. U mimo záručních oprav je cena určována dohodou.

5. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

  5.2. Uplatní-li Kupující reklamaci, je pověřený zaměstnanec Prodávajícího povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud s kupujícím nebude dohodnuta delší lhůta.

  5.3. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím.

  5.4. Reklamace se vyřizuje výhradně v provozovně Montis CZ s.r.o., Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž 

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace nese kupující. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka, nebo produkty, které jsou zabudovány jako součásti určitých ucelených systémů.

  5.5. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí zákazníkovi na základě čísla reklamačního protokolu pověřený pracovník Prodávajícího.

  5.6. Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady Prodávajícího (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s příslušným pracovníkem Prodávajícího.

  5.7. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo případně zákona o ochraně spotřebitele.

6. ÚČINNOST

 6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2022

Produkt byl přidán do košíku